Polityka prywatności

Inter IT Care (Piotr Gzik IT Services)
ul. Winorośli 12/35
03-142 Warszawa
Polska
biuro@interitcare.com
www.interitcare.com

Drodzy Partnerzy Biznesowi,

Inter IT Care sumiennie i ściśle przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Poniższa polityka prywatności pozwoli Państwu zapoznać się z naszą gwarancją prywatności, zakresem i celem gromadzenia danych osobowych.

 1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Gzik IT Services z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Winorośli 12/35, 03-142 Warszawa (zwane dalej łącznie „Współadministratorem”).
 2. Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Przesyłanie materiałów promocyjno- reklamowych dotyczących Współadministratorów, takich jak profesjonalne biuletyny lub zaproszenia konferencyjne. art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni produktów i usług).  (na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie materiałów reklamowych email mogą wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody).

   

 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną i usługi marketingowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią /Pana sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych. Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja praw odbywa się poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Piotr Gzik IT Services ul. Winorośli 12/35, 03-142 Warszawa lub drogą email: biuro@interitcare.com
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest niezbędne dla otrzymywania materiałów promocyjno-reklamowych.

Z poważaniem,
InterITCare